عکس
 

kiyato

yoga


 
 |+| نوشته شده توسط محمد نیک منش در و ساعت   
 سوابق آموزشی


1_گواهینامه کمر بند آبی  تکواندو در سال 1380

 

2_گواهینامه شالبند سبز کونگ فو توآ سنتی در سال 1382

 

3_ گواهینامه شالبند مشکی کونگ فو کمپو در سال 1383

 

4_ گواهینامه شالبند مشکی (دان1) کونگ فو کمپواز فدراسیون کونگ فو

 

 جمهوری اسلامی ایران در سال 1388

 

5_ گواهینامه شالبند مشکی (دان2) کونگ فو کمپواز فدراسیون کونگ فو

 

جمهوری اسلامی ایران در سال 1390

 

 

|+| نوشته شده توسط محمد نیک منش در و ساعت   
 اساتید 

|+| نوشته شده توسط محمد نیک منش در و ساعت   
 آجرین رتبه(درجه)

سال 1383


۱-گواهینامه شالبند مشکی -دان ۲از فدراسیون کونگ فو جمهوری اسلامی ایران 1389


۲-گواهی نامه آموزش دفاع شخصی (جوجیتسو) از سبک کونگ فو کمپو 1389

|+| نوشته شده توسط محمد نیک منش در و ساعت   
 شهرستان درگز
محمد کوشایی

|+| نوشته شده توسط محمد نیک منش در و ساعت   
 مسابقات قهرمانی کشور1390
مسابقات قهرمانی کشور در سیستم آزاد در تاریخ 18و19 اسفند ماه 1390 در مشهد مقدس برگزار می گردد.لطفا تعداد شرکت کنندگان خودرا به دفتر سبک کونگ فو کمپو اعلام فرمایید.

|+| نوشته شده توسط محمد نیک منش در و ساعت   
 برگزازی آزمون ارتقای دان در مشهد با حضور استاد علی اسکندری
 آزمون ارتقای دان در مشهد با حضور ۶۰ کونگ فو کار زیر نظر استاد علی اسکندری برگزار شد.
|+| نوشته شده توسط محمد نیک منش در و ساعت   
 ;;;;;;;;;;;;
|+| نوشته شده توسط محمد نیک منش در و ساعت   
 اصطلاحات کونگ فو کمپو

 

 

 

 

 

 

اصطلاحات برخی از تکنیکهای کونگ فو کمپو

 

کلیه اسامی و نام های کونگ فو کمپو ایرانی اصیل و بر اساس زبان پهلوی می باشد(به زودی ضربات مصور می شود)

 

تن ویا بن و یا جسم ................................. ایچ
روح و روان................................................نورما
زن ماده یا مونث........................................آن سه ما
مرد یا مذکر...............................................در باتو
سر.........................................................بودن تو
دست......................................................این تو
پا............................................................کی یستی تو
سینه.......................................................تومن تو
پهلو.........................................................یارماتو
پشت.......................................................اوسای تو
استقرارها
استقرار از روبه رو.....................................ایدون ما
استقرار از پهلو........................................تاج ما
استقرار از پشت...................................... ایداث تو
ایستادن در کونگ فو..................................ایده ما
ایستادن پا گشاد.....................................باب تو
ایستادن پاگشاد نیمه رو به رو....................الهام تو
ایستادن از پهلو با زاویه 90 درجه.................اجیر تو
ایستادن معمولی و آزاد.............................انجاس تو
ایستادن رمی و فکری...............................امیرتو
ایستادن متمایل به بغل............................اهوراما تو
ایستادن پا گربه ای..................................سرماتو
ایستادن پا لک لکی..................................اوک تو
ایستادن پا قلابی.....................................بحث تو
حرکات بدن

قدم برداشتن به جلو..................................................ایرمان نا تو
قدم برداشتن به عقب................................................اسیر تو
قدم برداشتن به پهلو.................................................بائس تو
چرخش به عقب...................................................... انارت تو
سر خوردن با جهش و کشش به جلو..........................تورات
سر خوردن با جهش و کشش به عقب........................همه تو
سر خوردن با جهش و کشش به پهلو.........................فران تو

حرکات دست

کنیکها و ضربات مستقیم دست................................................. ماتا دور
نحو بستن مشت....................................................................اتم تو
ضربه پیش مشت....................................................................ما تو
ضربه دو مشتی......................................................................آنخازما
عکس العمل دست............................................................هفتی ما تو
مشت واژگونه..........................................................................کارما
نوک پنجه ها...........................................................................نپتون
پضربه نوک انگشتی..............................................................مبداء تو
ضربه دو انگشتی.................................................................تار ما تو

ضربه سه انگشتی..............................................................روماج تو

ضربه چهار انگشتی.............................................................دارماتو

ضربه پنج انگشتی...............................................................نپتون تو
لبه کنار دست.....................................................................کیان زا

کناره خارجی دست.............................................................اهیپ تو
لبه کنار مشت بسته.............................................................زوره
کف داخل دست..................................................................زوتر
پشت مشت...................................................................یته متو-آثار
آرنج.................................................................................هوتو
ساعد................................................................................چین ما
دفاع.................................................................................باری تو
حمله...............................................................................تو بی تو
پشت دست.....................................................................خمو تو
قوس لبه داخلی دست......................................................اهیپ تو
نوک مرغی.......................................................................اکتو

دستان باز مثل مار..............................................................مین تو

کناره مشت بسته...............................................................زوره

کف گرگی تک...................................................................تن شو

کف گرگی جفت.................................................................خرد خطا

مشت دورانی.....................................................................زمین ما

سیکن سبابه....................................................................کوب ماتو

سیکن وسط....................................................................سو ماتو

ضربه با سیکنها...............................................................شیب ماتو

ضزبه با نوک سبابه شکسته.............................................زوماتو

حرکات پا

ضربه با روی پا با چرخش کمر..............................    یاد کیتو

ضربه با داخل پا به پای حریف...........................................دیاش

ضربه جانبی کمر به بالا.................................................یته

ضربه جانبی پایین(داخل خط 3).......................................کانسی

ضربه به جلو...............................................................کیتو

ضربه زانو...................................................................اتمام تو

ضربه پاشنه پا................................................................مرجان زا

ضربه با سینه پا...........................................................مهرگان زا

ضربه جلوپا..................................................................بخار تو

ضربه پشت پا............................................................. جونگل زا

هلال داخل پا........................................................غوگان زا

ضربه داخل پا..............................................اورایا-ماده بی تو

ضربه خارج پا..............................................سیمای-حزن زا

پشت پا ..............................................................اوسای ما

چرخشی  :تورا اضافه میشود

ضربات افتی...................................................تورمابتو

ضربات پرشی

پرنده عمودی(کیتو پرشی).............................................بث تو

زانوی پرشی................................................................مرجان زا

پرنده پهلو(یته کیتو).........................................بخردتو-توران ما

پرشی به پشت(اوسایما پرشی)...................................بودن تو

پرشی از روی چند نفر.................................................بدرود

پرنده دوپایی..............................................................نپتون تا

گارد آماده به پرش.......................................................انرتو

فرود بعد از پرش............................................................بخ تو

پرنده مبارزه ای.................................................آشوردان مایانه
فنون دفاعی

دفا با لبه دست.....................................................................باکر تو
دفاع با مچ دست................................................................اوج ما تو
دفاع بالا............................................................................آفما
دفاع با ساعد از داخل.........................................................اوداء تو
دفاع با ساعد از خارج.........................................................اورا تو
دفاع با دو دست................................................................ارغه تو
گرفتن...............................................................................تن تو
دفاع دست و پا..................................................................آفاق ترا
دومای خط یک..................................................................دومای
ماتو

|+| نوشته شده توسط محمد نیک منش در و ساعت   
 
 
|+| نوشته شده توسط محمد نیک منش در و ساعت